Úvod do astronómie
(UAS)

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov fyziky so základnými pojmami astronómie a astrofyziky, súradnicovými sústavami, Slnečnou sústavou, vznikom a vývojom a vlastnosťami hviezd, exoplanét a galaxií.