O projekte

Prudký nárast informácií z astronomických pozemských ale aj družicových pozorovaní kladie vysoké nároky na ich archiváciu a sprístupnenie odbornej ale aj laickej verejnosti. Moderná výpočtová technika nám v súčasnosti umožňuje získané dáta efektívne spracovať a uchovávať pre potreby odbornej praxe a vedeckého výskumu a otvára tak aj nové možnosti vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Množstvo informácii, ktoré sú v súčasnosti vďaka informačným technológiám k dispozícii si však zároveň vyžaduje aj existenciu primeraných odborných schopností a kompetencií súvisiacich so schopnosťou vyhľadávať a analyzovať dostupné informácie a pre prácu s výpočtovou a astronomickou pozorovacou technikou. K získaniu uvedených kompetencií je potrebné študentov viesť systematicky, počas ich celého štúdia.

V súčastnosti vo svete existuje niekoľko významných projektov, ktoré si kladú za cieľ sprístupniť archivované dáta z rôznych databáz a metodiku ich spracovania nielen pre vedeckých pracovníkov, ale aj študentov stredných a vysokých škôl, ich učiteľov, ale aj širokej verejnosti. Boli vytvorené počítačom podporované produkty s cieľom zatraktívniť výučbu astronómie ako aj ostatných prírodných predmetov. Ako príklad uveďme projekt Zooniverse, kde sa môžu záujemcovia okrem úloh z astronómie zapojiť aj napr. do výskumu zemskej klímy, veľrýb, morského dna, alebo analýzy rakovinových buniek. Čo sa týka astronómie, tento projekt ponúka širokú škálu problémov, od klasifikacie galaxií (Galaxy ZOO), cez štúdium erupcií na Slnku (SolarStormWatch), až po hľadanie extrasolárnych planét z napozorovaných dát z družicer Kepler (Planet Hunters). V 90-tych rokoch minulého storočia vznikla iniciatíva Virtual Observatory, ktorá si kladie za cieľ sprístupniť všetky astronomické dáta z družíc ako aj z pozemských pozorovaní. Zručnosti, ktoré získajú študenti pri riešení takýchto atraktívnych úloh, môžu uplatniť pri svojej ďalšej vedeckej práci. Budúci učitelia fyziky môžu tieto zručnosti využiť pri svojej pedagogickej činnosti.

Štúdium astronómie a astrofyziky na fakultách s prírodovedeckým zameraním, či už v samotnom vednom odbore, alebo učiteľskom zameraní na Slovensku neposkytuje jednotný učebný materiál na precvičenie si základných zručností nutných na spracovanie astronomických dát ako aj na získanie samotných astronomických pozorovaní a to aj napriek pomernej širokej dostupnosti elektronických archívov s astronomickými pozorovaniami. Vyučovanie astronómie hlavne pre učiteľské zameranie, v súčasnosti na Slovensku neposkytuje moderné prístupy v oblasti spracovania a využitia ponúkaných možností, či už využitie virtuálnych observatórií, databáz alebo interaktívnych webových stránok. Významnou podmienkou úspešnosti prípravy budúcich absolventov prírodovedných predmetov so zameraním na fyziku, astronómiu a príbuzné vedné disciplíny je aj existencia vhodného metodického materiálu - metodických príručiek, manuálov a pod., ktoré by sa venovali problematike využitia on-line astronomických databáz.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť tento projekt Moderné technológie vo vyučovaní astronómie a astrofyziky, ktorý by mal pomôcť vytvoriť potrebný metodický návod pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj učiteľov, ktorí by ich oboznámil s postupmi pri práci a umožnil im získavať relevantné informácie z astronómie a tým vytvoril základné predpoklady pre ich ďalšie vedecké spracovanie. Dôležitým nástrojom pre zvýšenie motivácie je aj spracovanie vlastných pozorovaní.

Domnievame sa, že vytvorenie takéhoto návodu spolu s ďalšími úlohami a jeho následné uvedenie do praxe, umožní zvýšiť atraktivitu výučby astronómie, ale aj ostatných prírodovedných predmetov. .