O štúdiu

Astronómia patrí medzi najstaršie vedné disciplíny. Vďaka svojej príťažlivosti, romantike a filozofickým presahom je pre veľkú skupinu mladých ľudí často vstupnou bránou k iným prírodovedným a technickým vedným oborom. Veľký záujem študentov o astronómiu, na rozdiel od iných špecializácií fyziky, viedol v školskom roku 1997/98 k otvoreniu jednoodborového štúdia astronómie aj na našej fakulte. Tento odbor absolvovalo už viac ako 20 absolventov, z ktorých viac ako polovica pokračuje vo vedeckej kariére astronóma na Slovensku ale aj v špičkových svetových vedeckých pracoviskách.

Prečo študovať astronómiu a astrofyziku na našej fakulte?

Astronómia a astrofyzika sa študuje v druhom, tzv. magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, čo je vlastne 4. a 5. rok štúdia na univerzite. Po formálnej stránke ho zabezpečuje Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky (KTFA) PF UPJŠ. Študenti si na základe svojich záujmov môžu vybrať voľbou témy záverečnej magisterskej práce oblasť astronómie alebo astrofyziky, ktorej sa chcú venovať (napr. premenné hviezdy, asteroidy, extrasolárne planéty, slnečná koróna, a pod.). Študenti si ale môžu zvoliť za tému svojej bakalárskej práce v 3. ročníku aj témy z oblasti astronómie, prípadne kozmonautiky alebo kozmického žiarenia.

Výučbu zabezpečujú dvaja učitelia z KTFA a viacero externých učiteľov z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Výučba prebieha v dvoch navzájom prepojených rovinách: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti študenti absolvujú množstvo povinných a voliteľných (podľa svojho zamerania) predmetov, v ktorých dostanú základy a niečo naviac zo všetkých oblastí astronómie a astrofyziky. V praktickej časti tieto poznatky aplikujú pri získavaní, spracovaní a analýze vlastných pozorovaní, počas krátkodobých a dlhodobých praktík na Astronomickom ústave SAV a na Astronomickom observatóriu Kolonické sedlo. Nezastupiteľnú úlohu má aj individuálna práca so študentmi, ktorá sa realizuje najmä v rámci záverečnej práce. Ich témy sa snažíme v rámci možností prispôsobiť záujmu študentov o konkrétne oblasti astronómie a astrofyziky.

Skalnaté Pleso

Budova Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese

Naša fakulta je tiež partnerom Centra kozmických výskumov, ktoré je financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci tohto projektu sme získali, resp. získame, modernú pozorovaciu a detekčnú techniku, ako aj výpočtové prostriedky a softvér. Tieto budú okrem vedeckého výskumu slúžiť aj študentom na získavanie pozorovaní pre ich vedecké projekty a záverečné práce.

Keďže astronómia sa v súčasnosti nedá robiť bez rozsiahlej medzinárodnej spolupráce, aj naša fakulta má formálnu a neformálnu spoluprácu s množstvom popredných svetových univerzít a astronomických inštitúcií (napr. Astronomický ústav AVČR v Ondřejove, Česká kozmická kancelář, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Prahe, Max Planck Institute for Astrophysics, University of Jena,

Kolonica

Astronomické observatórium Kolonické Sedlo

University of Utrecht a ďalšie). Túto spoluprácu môžu využiť aj študenti, jednak v rámci programu SOCRATES/ERASMUS na viacmesačné študijné pobyty, ale aj na individuálne vedecké projekty.

Profil a uplatnenie absolventa:

Absolvent magisterského štúdia, programu astronómia a astrofyzika na PF UPJŠ bude ovládať:

  • matematický a fyzikálny aparát na riešenie zložitých vedeckých problémov v rôznych oblastiach fyziky
  • metódy teoretického a praktického výskumu na riešenie problémov z astronómie a astrofyziky ako aj príbuzných odborov
  • metódy numerických výpočtov (viacero programovacích jazykov), prácu s balíkmi astronomického softvéru ako aj základnú správu počítačových systémov

Absolvent dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú vednú disciplínu, objasňovať a popularizovať poznatky v médiách a medzi širokou verejnosťou. Bude tiež schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti samostatným vzdelávaním, čo je hlavným predpokladom jeho ďalšieho odborného rastu.

Po ukončení štúdia majú študenti možnosť pokračovať na doktorandskom štúdiu doma a v zahraničí. Po jeho absolvovaní nachádzajú uplatnenie predovšetkým v základnom výskume a to hlavne na AsÚ SAV, alebo na zahraničných observatóriách a vedeckých pracoviskách. Ďalej napríklad v sieti hvezdární a planetárií na Slovensku a na slovenských univerzitách. Absolventi astronómie a astrofyziky však nemajú problémy s uplatnením sa aj v iných oblastiach vedeckého výskumu v príbuzných fyzikálnych oboroch, ako aj v počítačových firmách, špecializovaných laboratóriách alebo ako učitelia na základných či stredných školách

Comments are closed.